музеї україни, музей, наукове дослідженняМузеї України є центрами збереження, вивчення і популяризації історико-культурної спадщини українського народу, що відіграють роль своєрідних візитних карток країни. Їх діяльність тісно пов’язана з інтеграцією України до світової спільноти на засадах повноправного членства, що сприяє відродженню традицій та історичної пам’яті наших пращурів.

Сьогодні у світі активно змінюються тенденції та пріоритети у музейній галузі, які пов’язані з тим, що музеї України мають цікавитися не тільки колекціями, але й відвідувачами, еволюціонуючи від традиційної функції зберігання пам’яті до пояснення спадку наступним поколінням.

Актуальними також постають питання розгляду минулого в експозиціях музеїв крізь призму сучасних наукових проблем та концепцій, збереження непредметної спадщини, еволюції і революції ідей тощо. З одного боку Україна не стоїть осторонь світових тенденцій, а з іншого – у державі залишається ціла низка невирішених проблем у організації роботи музейних закладів, що зумовлює потребу здійснення поступового реформування усієї галузі.

ЦІКАВО ТАКОЖ:

Так, у колах фахівців із музейної справи триває дискусія щодо адаптації існуючої нормативно-правової бази, відповідно до якої функціонують музеї Україні, до реальних умов музейної роботи. Не вирішеним залишається питання формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у музеях, оскільки вони виступають одночасно і суб’єктами наукової діяльності (п. 1 ст. 4 розд. II Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») і закладами, що здійснюють вивчення, збереження, використання та популяризацію музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучаючи громадян до надбань національної та світової культурної спадщини (п. 6 ст. 1 розд. I Закону України «Про музеї та музейну справу»).

музеї україни, музей, наукове дослідженняСпробою вирішити це питання стало видання наказу Мінкультури № 548 від 11.07.14 р., яким було затверджено «Методичні рекомендації про порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень науковими установами та проблемними науково-дослідними лабораторіями вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства культури України» (далі – Методичні рекомендації).

У цілому цей документ спрямований на вирішення низки назрілих проблем у музейній галузі. Втім, при детальнішому розгляді, стає очевидним, що Методичні рекомендації більше орієнтовані на здійснення науково-дослідної роботи у науково-дослідних інститутах та повною мірою не враховують всієї специфіки музейної діяльності, а також містять низку неточностей та неузгоджених моментів.

У зв’язку з цим автор, виходячи з власного досвіду музейної роботи в адміністративній і науковій сферах, здійснив спробу аналізу цього документу, запропонувавши для публічного розгляду внесення відповідних змін, які відображені нижче в таблиці.

Музеї України: законодавчі пропозиції

Пропозиції щодо внесення змін до «Методичних рекомендацій про порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень науковими установами та проблемними науково-дослідними лабораторіями вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства культури України»:

№ р/пОригінал (вилучений текст підкреслено)Запропоновані зміни (змінений текст підкреслено)
1.Загальні положення
1.1.Ці Методичні рекомендації визначають процедуру формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи (далі – НДПКР), що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в наукових установах та проблемних науково-дослідних лабораторіях вищих навчальних закладів (далі – наукові установи), що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі – Мінкультури).Ці Методичні рекомендації визначають процедуру формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи (далі – НДПКР), що виконуються за рахунок коштів (визначити джерела фінансування) в науково-дослідних музейних закладах (термін запропонований автором як узагальнюючий, на основі ст. 1 розділу I Закону України «Про музеї та музейну справу» та п. 1 ст. 4 розділу IІ Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») (далі – НДМЗ), що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі – Мінкультури).
1.2.Методичні рекомендації встановлюють основні вимоги до планування, обліку і контролю за виконанням НДПКР, які виконуються в межах бюджетного фінансування основної діяльності.Методичні рекомендації встановлюють основні вимоги до планування, обліку і контролю за виконанням НДПКР, які виконуються в межах фінансування (визначити джерела фінансування).
1.3.Формування тематики та контроль за виконанням НДПКР здійснюється за вимогами наступних актів законодавства та нормативів:Формування тематики та контроль за виконанням НДПКР здійснюється за вимогами наступних актів законодавства та нормативів:
– Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;– Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
– Закону України «Про музеї та музейну справу» (доповнено);
– Закону України «Про охорону культурної спадщини» (доповнено);
– Закону України «Про охорону археологічної спадщини» (доповнено);
– Закону України «Про архітектурну діяльність» (доповнено);
– Кодексу законів про працю України;– Кодексу законів про працю України;
– Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1084;– Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1084;
– Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 830;– Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 830;
– Наказу Державної служби статистики України від 20.11.2012 № 471 «Пре затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій»;– Наказу Державної служби статистики України від 20.11.2012 № 471 «Пре затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій»;
– Наказу Державного комітету статистики України від 10.08.2010 № 323 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій»;– Наказу Державного комітету статистики України від 10.08.2010 № 323 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій»;
– Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328;– Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328;
– Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково- технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 р. № 10, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 146/20459;– Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково- технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 р. № 10, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 146/20459;
– ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення»;Вилучено – охоплює іншу сферу науково-дослідних робіт;
– ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».– ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
2.Порядок планування НДПКР
2.1.Основною формою планування тематики НДПКР в Мінкультури є зведений тематичний план НДПКР (далі – зведений темплан), який формується з тематичних планів НДПКР наукових установ (далі – тематичні плани).Основною формою планування тематики НДПКР в Мінкультури є зведений тематичний план НДПКР (далі – зведений темплан), який формується з тематичних планів НДПКР НДМЗ (далі – тематичні плани).
2.2.Зведений темплан та тематичні плани складаються щорічно і включають перелік затверджених в установленому порядку перехідних з попередніх років та нових НДПКР, що виконуються та плануються до виконання протягом: поточного та наступних років. В тематичному плані зазначаються назви тем та підтем НДПКР, замовник, наукова установа-виконавець та науковий керівник» (прізвище, посада, науковий ступінь та вчене звання) НДПКР, обсяги фінансування НДПКР на поточний рік, строк виконання, очікувані результати (вид наукового продукту).Зведений темплан та тематичні плани складаються щорічно і включають перелік затверджених в установленому порядку перехідних з попередніх років та нових НДПКР, що виконуються та плануються до виконання протягом: поточного та наступних років. В тематичному плані зазначаються назви тем та підтем НДПКР, замовник, НДМЗ та науковий керівник» (прізвище, посада, науковий ступінь та вчене звання) НДПКР, обсяги фінансування НДПКР на поточний рік, строк виконання, очікувані результати (вид наукового продукту).
2.3.Тематика НДПКР Мінкультури формується за поданням наукових установ, з урахуванням узагальнених пропозицій щодо тематики НДПКР відповідних галузевих структурних підрозділів Мінкультури. Пропозиції до тематики НДПКР на наступний рік формуються згідно з пріоритетними напрямами, зазначеними у Концепції наукового забезпечення розвитку галузі культури на відповідний період за формою, згідно з додатком 1.Тематика НДПКР Мінкультури формується за поданням наукових установ, з урахуванням узагальнених пропозицій щодо тематики НДПКР відповідних галузевих структурних підрозділів Мінкультури. Пропозиції до тематики НДПКР на наступний рік формуються згідно з пріоритетними напрямами, зазначеними у ___ (конкретизувати, що це за Концепція) на відповідний період за формою, згідно з додатком 1.
2.4.На основі тематики НДПКР, наукові установи розробляють проекти тематичних планів, погоджують їх з відповідними галузевими структурними підрозділами Мінкультури та подають їх до 5 травня року, що передує плановому, до структурного підрозділу Мінкультури, який координує діяльність наукових установ. У разі не врахування у тематичному плані певних пропозицій тематики НДПКР від галузевих структурних підрозділів Мінкультури, наукові установи зобов’язані подати відповідне письмове обґрунтування.На основі тематики НДПКР, наукові установи розробляють проекти тематичних планів, погоджують їх з ___ (зазначити ці структурні підрозділи) та подають їх до 5 травня року, що передує плановому, до структурного підрозділу Мінкультури, який координує діяльність наукових установ. У разі не врахування у тематичному плані певних пропозицій тематики НДПКР від ___ (зазначити ці структурні підрозділи), наукові установи зобов’язані подати відповідне письмове обґрунтування (подати форму обґрунтування).
2.5.До проекту тематичного плану, погодженого з відповідними галузевими структурними підрозділами Мінкультури, наукові установи додають:До проекту тематичного плану, погодженого з ___ (зазначити ці структурні підрозділи), наукові установи додають:
– заявку на включення до переліку НДПКР нових тем з обґрунтуванням необхідності та актуальності їх виконання за формою, згідно з додатком 3;– заявку на включення до переліку НДПКР нових тем з обґрунтуванням необхідності та актуальності їх виконання за формою, згідно з додатком 3;
– зведену калькуляцію тем НДПКР, відповідно до проекту тематичного плану, на плановий рік та калькуляції на виконання кожної нової теми НДПКР на весь період виконання за формами, згідно з додатками 4 і 5;– зведену калькуляцію тем НДПКР, відповідно до проекту тематичного плану, на плановий рік та калькуляції на виконання кожної нової теми НДПКР на весь період виконання за формами, згідно з додатками 4 і 5;
– копію рішення Вченої ради наукової установи про схвалення тематичного плану;– копію рішення Вченої ради НДМЗ про схвалення тематичного плану;
– супровідний лист наукової установи.

Всі документи наукові установи подають у паперовому та електронному вигляді.

– супровідний лист НДМЗ.

Всі документи НДМЗ подають у паперовому та електронному вигляді.

2.6.Проекти тематичних планів НДПКР та супровідні документи виносяться на розгляд Науково-експертної комісії Мінкультури (далі – Комісія). У разі виникнення зауважень тематичні плани повертаються науковим установам на доопрацювання у тижневий строк.Проекти тематичних планів НДПКР та ___ (конкретизувати перелік цих супровідних документів) виносяться на розгляд Науково-експертної комісії Мінкультури (далі – Комісія). У разі виникнення зауважень тематичні плани повертаються НДМЗ на доопрацювання ___ (збільшити термін, оскільки за наявності серйозних зауважень, неможливо доопрацювати Проекти тематичних планів НДПКР та «супровідні документи» у тижневий строк).
2.7.Структурний підрозділ Мінкультури, який координує діяльність наукових установ, після доопрацювання науковими установами проектів тематичних планів формує проект зведеного темплану.___ (зазначити цей структурний підрозділ), після доопрацювання НДМЗ проектів тематичних планів формує проект зведеного темплану.
2.8.На будь якому етапі планування НДПКР, Мінкультури може вносити зміни до проектів тематичних планів, які протягом п’яти днів уточнюються науковими установами та подаються на розгляд та погодження у встановленому порядку.На будь якому етапі планування НДПКР, Мінкультури може вносити зміни до проектів тематичних планів, які протягом ___ (збільшити термін, оскільки за наявності істотних змін, неможливо їх всі уточнити та внести до проектів тематичних планів впродовж п’яти днів) ___ (конкретизувати, здійснення якої процедури передбачає слово «уточнюються») НДМЗ та подаються на розгляд та погодження у ___ (конкретизувати цей порядок).
2.9.Структурний підрозділ Мінкультури, який координує діяльність наукових установ, надсилає проект зведеного темплану на розгляд до Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі – Держінформнауки України) у встановленому порядку.___ (зазначити цей структурний підрозділ), надсилає проект зведеного темплану на розгляд до Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі – Держінформнауки України) у ___ (конкретизувати цей порядок).
2.10.Наукові установи до 15 січня планового року подають схвалені Вченими радами тематичні плани в друкованому та електронному вигляді до структурного підрозділу Мінкультури, який координує діяльність наукових установ.НДМЗ до 15 січня планового року подають схвалені Вченими радами тематичні плани в друкованому та електронному вигляді до ___ (зазначити цей структурний підрозділ).
2.11.Після позитивного висновку Комісії щодо погодження тематичних планів, структурний підрозділ Мінкультури, який координує діяльність наукових установ, формує зведений темплан та подає його на розгляд Колегії Мінкультури.Після позитивного висновку Комісії щодо погодження тематичних планів, ___ (зазначити цей структурний підрозділ), формує зведений темплан та подає його на розгляд Колегії Мінкультури.
2.12.Після схвалення Колегією Мінкультури зведений темплан затверджується у відповідному порядку.

У разі виникнення потреби, до затвердженого зведеного темплану можуть вноситися зміни.

Після схвалення Колегією Мінкультури зведений темплан затверджується у ___ (конкретизувати цей порядок).

У разі виникнення потреби, до затвердженого зведеного темплану можуть вноситися зміни ___ (конкретизувати порядок внесення цих змін).

2.13.Після затвердження зведеного темплану, наукові установи протягом двох тижнів розробляють технічні завдання НДПКР за формою, згідно з додатком 6, на весь період їх виконання та подають на розгляд Комісії. У разі виникнення зауважень до технічних завдань, вони повертаються науковим установам та підлягають доопрацюванню у п’ятиденний строк.Після затвердження зведеного темплану, НДМЗ протягом двох тижнів розробляють технічні завдання НДПКР за формою, згідно з додатком 6, на весь період їх виконання та подають на розгляд Комісії. У разі виникнення зауважень до технічних завдань, вони повертаються науковим установам та підлягають доопрацюванню у ___ (збільшити термін, оскільки за наявності суттєвих зауважень, неможливо їх всі доопрацювати впродовж п’яти днів).
2.14.Наукові установи попередньо погоджують технічні завдання НДПКР з керівниками відповідних галузевих структурних підрозділів Мінкультури. Керівники наукових установ затверджують технічні завдання на виконання НДПКР та подають на погодження до Мінкультури у трьох примірниках, один з яких зберігається у галузевому структурному підрозділі Мінкультури, другий – у структурному підрозділі Мінкультури, який координує діяльність наукових установ, а третій надається науковій установі.НДМЗ попередньо погоджують технічні завдання НДПКР з керівниками ___ (зазначити ці структурні підрозділи). Керівники НДМЗ затверджують технічні завдання на виконання НДПКР та подають на погодження до Мінкультури у трьох примірниках, один з яких зберігається у ___ (зазначити цей структурний підрозділ), другий – у ___ (зазначити цей структурний підрозділ), а третій надається НДМЗ.
2.15.За наявності перехідних тем для забезпечення належного контролю за їх виконанням щорічно розробляються технічні завдання на частини НДПКР, які погоджуються та затверджуються у тому ж порядку, що і технічне завдання на всю НДПКР.За наявності перехідних тем для забезпечення належного контролю за їх виконанням щорічно розробляються технічні завдання на частини НДПКР, які погоджуються та затверджуються у тому ж порядку, що і технічне завдання на всю НДПКР.
2.16У процесі виконання НДПКР Мінкультури та наукові установи можуть вносити зміни до технічних завдань.У процесі виконання НДПКР Мінкультури та НДМЗ можуть вносити зміни до технічних завдань.
2.17Протягом семи днів після затвердження зведеного темплану Мінкультури доводить його до наукових установ для виконання та державної реєстрації НДПКР в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (далі – УкрІНТЕІ). За результатами реєстрації НДПКР копії реєстраційних карток подаються науковими установами до структурного підрозділу Мінкультури, який координує діяльність наукових установ.Протягом семи днів після затвердження зведеного темплану Мінкультури доводить його до НДМЗ для виконання та державної реєстрації НДПКР в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (далі – УкрІНТЕІ). За результатами реєстрації НДПКР копії реєстраційних карток подаються НДМЗ до ___ (зазначити цей структурний підрозділ).
3.Порядок розробки калькуляції НДПКР:
3.1.Розроблення калькуляції кошторисної вартості НДПКР здійснюється в комплексі з формуванням проекту тематичного плану НДПКР.Розроблення калькуляції кошторисної вартості НДПКР здійснюється в комплексі з формуванням проекту тематичного плану НДПКР.
3.2.Об’єктом планування, обліку, калькулювання є НДПКР в цілому або їх окремі частини (етапи).Об’єктом планування, обліку, калькулювання є НДПКР в цілому або їх окремі частини (етапи).
3.3.Планова калькуляція кошторисної вартості НДПКР із розрахунками до статей витрат складається науковими установами відповідно до вимог Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 830 (далі – Типове положення).Планова калькуляція кошторисної вартості НДПКР із розрахунками до статей витрат складається НДМЗ відповідно до вимог Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 830 (далі – Типове положення).
3.4.Планування витрат на проведення НДПКР здійснюється науковими установами самостійно на основі розрахунків, результати яких відображаються в плановій калькуляції кошторисної вартості НДПКР.Планування витрат на проведення НДПКР здійснюється НДМЗ самостійно на основі розрахунків, результати яких відображаються в плановій калькуляції кошторисної вартості НДПКР.
3.5.Наукова установа несе відповідальність за достовірність і повноту інформації, що зазначається в калькуляції та зведеній калькуляції кошторисної вартості НДПКР.НДМЗ несе відповідальність за достовірність і повноту інформації, що зазначається в калькуляції та зведеній калькуляції кошторисної вартості НДПКР.
3.6.До складу кошторисної вартості НДПКР включаються витрати, пов’язані з їх виконанням і ґрунтуються згідно з їх економічним змістом за такими статтями:

– витрати на оплату праці;

– відрахування на соціальні заходи;

– матеріали;

– паливо та енергія для науково-виробничих цілей;

– витрати на службові відрядження;

– спецустаткування для наукових робіт;

– витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації;

– інші витрати;

– накладні витрати.

До складу кошторисної вартості НДПКР включаються витрати, пов’язані з їх виконанням і ґрунтуються згідно з їх економічним змістом за такими статтями:

– витрати на оплату праці;

– відрахування на соціальні заходи;

– матеріали;

– паливо та енергія для науково-виробничих цілей;

– витрати на службові відрядження;

– спецустаткування для наукових робіт;

– витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації;

– інші витрати;

– накладні витрати.

3.7.Витрати на оплату праці включають оплату праці основних виконавців НДПКР, що визначається залежно від кількості виконавців, їх основної та додаткової заробітної плати, строків проведення НДПКР, відповідно до чинної системи оплати праці, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».Витрати на оплату праці включають оплату праці основних виконавців НДПКР, що визначається залежно від кількості виконавців, їх основної та додаткової заробітної плати, строків проведення НДПКР, відповідно до чинної системи оплати праці, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
3.8.До накладних витрат включаються:

– витрати, пов’язані з утриманням організації;

– витрати на оплату послуг банків;

– витрати на відновлення основних фондів;

– витрати на науково-технічну інформацію та рекламу;

– виплати на утримання протипожежної і сторожової охорони;

– та інші витрати відповідно до Типового положення.

До накладних витрат включаються:

– витрати, пов’язані з утриманням організації;

– витрати на оплату послуг банків;

– витрати на відновлення основних фондів;

РЕКОМЕНДУЄМО ТАКОЖ:

– витрати на науково-технічну інформацію та рекламу;

– виплати на утримання протипожежної і сторожової охорони;

– та інші витрати відповідно до Типового положення.

3.9.Обсяг накладних витрат на рік визначається в цілому по науковій установі в статті накладних витрат. Підставою для складання кошторису накладних витрат наукової установи є її організаційна структура, штатний розпис, норми використання всіх видів енергії для господарських потреб, потреба в допоміжних матеріалах тощо. Накладні витрати включаються до калькуляції кошторисної вартості НДПКР пропорційно обсягам витрат на оплату праці основних виконавців.Обсяг накладних витрат на рік визначається в цілому по НДМЗ в статті накладних витрат. Підставою для складання кошторису накладних витрат НДМЗ є його організаційна структура, штатний розпис, норми використання всіх видів енергії для господарських потреб, потреба в допоміжних матеріалах тощо. Накладні витрати включаються до калькуляції кошторисної вартості НДПКР пропорційно обсягам витрат на оплату праці основних виконавців.
3.10.У процесі виконання НДПКР наукові установи мають право змінювати вартість НДПКР та здійснювати перерозподіл між статтями витрат залежно від фактичних витрат згідно з первинними бухгалтерськими документами.У процесі виконання НДПКР НДМЗ мають право змінювати вартість НДПКР та здійснювати перерозподіл між статтями витрат залежно від фактичних витрат згідно з первинними бухгалтерськими документами.
4.Порядок виконання НДПКР
4.1.Підставою для виконання науковими установами НДПКР є затверджений зведений темплан. При цьому договір між Мінкультури і науковими установами на виконання НДПКР не укладається. До затвердження зведеного темплану підставою для виконання НДПКР є погоджені Комісією проекти тематичних планів на відповідний рік.Підставою для виконання НДМЗ НДПКР є затверджений зведений темплан. При цьому договір між Мінкультури і НДМЗ на виконання НДПКР не укладається. До затвердження зведеного темплану підставою для виконання НДПКР є погоджені Комісією проекти тематичних планів на відповідний рік.
4.2.Наукові установи відповідно до Кодексу законів про працю України самостійно визначають порядок залучення співвиконавців до участі у виконанні НДПКР, обсяги взаємних зобов’язань згідно із технічними завданнями на проведення НДПКР.НДМЗ відповідно до Кодексу законів про працю України самостійно визначають порядок залучення співвиконавців до участі у виконанні НДПКР, обсяги взаємних зобов’язань згідно із технічними завданнями на проведення НДПКР.
4.3.До виконання НДПКР можуть залучатися фізичні та юридичні особи за договорами цивільно-правового характеру відповідно до чинного законодавства.До виконання НДПКР можуть залучатися фізичні та юридичні особи за договорами цивільно-правового характеру відповідно до чинного законодавства.
4.4.За умови невідповідності виконаних НДПКР затвердженому технічному завданню їх доопрацювання на вимогу Мінкультури наукові установи здійснюють за рахунок власних коштів.За умови невідповідності виконаних НДПКР затвердженому технічному завданню їх доопрацювання на вимогу Мінкультури НДМЗ здійснюють за рахунок власних коштів– (визначити та перерахувати можливі причини, які можуть перешкодити виконанню НДПКР, наприклад форс-мажорі обставини тощо).
5.Порядок звітності та контролю за виконанням НДПКР
5.1.Контроль за виконанням НДПКР здійснює Мінкультури. Умови та порядок контролю за виконанням НДПКР визначаються технічними завданнями на проведення НДПКР.Контроль за виконанням НДПКР здійснює Мінкультури. Умови та порядок контролю за виконанням НДПКР визначаються технічними завданнями на проведення НДПКР.
5.2.Наукові установи готують та подають у паперовому та електронному вигляді до структурного підрозділу Мінкультури, який координує діяльність наукових установ наступну звітну документацію:НДМЗ готують та подають у паперовому та електронному вигляді до ___ (зазначити цей структурний підрозділ) наступну звітну документацію:
– квартальні статистичні звіти про виконання НДПКР не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за формою № 1-наука відповідно до наказу Держкомстату від 10.08.2010 № 323 та річні статистичні звіти про виконання НДПКР не пізніше 9 лютого наступного за звітним року за формою № 3-наука за формою відповідно до наказу Держкомстату від 20.11.2012 № 471;– квартальні статистичні звіти про виконання НДПКР не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за формою (правильна назва «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства»; переглянути доцільність впровадження цієї форми, оскільки вона стосується виключно юридичних осіб, які здійснюють промислову діяльність, незалежно від основного виду діяльності) відповідно до наказу Держкомстату від 10.08.2010 № 323 та річні статистичні звіти про виконання НДПКР не пізніше 9 лютого наступного за звітним року за формою № 3-наука за формою відповідно до наказу Держкомстату від 20.11.2012 № 471;
– анотовані звіти про стан виконання НДПКР не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за формою, згідно з додатком 7;– анотовані звіти про стан виконання НДПКР не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за формою, згідно з додатком 7;
– довідки про хід виконання НДПКР: квартальна – не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом; піврічна – не пізніше 15 липня; річна – не пізніше 22 січня наступного за звітним року за формою, згідно з додатком 8;– довідки про хід виконання НДПКР: квартальна – не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом; піврічна – не пізніше 15 липня; річна – не пізніше 22 січня наступного за звітним року за формою, згідно з додатком 8;
– відомості про основні результати наукової діяльності не пізніше 15 лютого наступного за звітним року для підготовки зведеного звіту для Держінформнауки України за формами відповідно до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 10, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 146/20459.– відомості про основні результати наукової діяльності не пізніше 15 лютого наступного за звітним року для підготовки зведеного звіту для Держінформнауки України за формами відповідно до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 10, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 146/20459.
5.3.Виконані НДПКР підлягають реєстрації та обліку в УкрІНТЕІ згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328, що засвідчується обліковою та інформаційною картками. Копії облікових та інформаційних карток подаються науковою установою до структурного підрозділу Мінкультури, який координує діяльність наукових установ.Виконані НДПКР підлягають реєстрації та обліку в УкрІНТЕІ згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328, що засвідчується обліковою та інформаційною картками. Копії облікових та інформаційних карток подаються НДМЗ до ___ (зазначити цей структурний підрозділ).
6.Порядок приймання виконаних НДПКР
6.1.Звіт про виконання НДПКР оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за формою, згідно з додатком 9.Звіт про виконання НДПКР оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за формою, згідно з додатком 9.
6.2.Вчена рада наукової установи заслуховує звіт керівника кожної НДПКР, розглядає проміжковий (річний) та заключний звіти та інші документи (експертні висновки, рецензії, відгуки, які засвідчують рівень виконання НДПКР), дає оцінку результатам їх виконання та відповідності технічному завданню. Рішення Вченої ради наукової установи про виконання НДПКР є підставою для схвалення керівником наукової установи заключного звіту.Вчена рада НДМЗ заслуховує звіт керівника кожної НДПКР, розглядає проміжний (річний) та заключний звіти та інші документи (експертні висновки, рецензії, відгуки, які засвідчують рівень виконання НДПКР), дає оцінку результатам їх виконання та відповідності технічному завданню. Рішення Вченої ради НДМЗ про виконання НДПКР є підставою для схвалення керівником НДМЗ заключного звіту.
6.3.Звіти про виконання НДПКР погоджуються в галузевих структурних підрозділах Мінкультури та разом із протоколом засідання Вченої ради наукової установи передаються до структурного підрозділу Мінкультури, який координує діяльність наукових установ, протягом 40 робочих днів після закінчення виконання НДПКР, або її етапу.Звіти про виконання НДПКР погоджуються в ___ (зазначити ці структурні підрозділи) та разом із протоколом засідання Вченої ради НДМЗ передаються до ___ (зазначити цей структурний підрозділ), протягом 40 робочих днів після закінчення виконання НДПКР, або її етапу.
6.4.Звіти про виконання НДПКР протягом одного місяця розглядаються Комісією. У разі виникнення зауважень до результатів виконаних НДПКР, наукові установи зобов’язані їх доопрацювати у місячний строк за рахунок власних коштів.Звіти про виконання НДПКР протягом одного місяця розглядаються Комісією. У разі виникнення зауважень до результатів виконаних НДПКР, НДМЗ зобов’язані їх доопрацювати у місячний строк за рахунок власних коштів. – (визначити та перерахувати можливі причини, які можуть перешкодити виконанню НДПКР).
6.5.Доопрацьовані звіти про виконання НДПКР подаються на розгляд та схвалення Колегією Мінкультури.Доопрацьовані звіти про виконання НДПКР подаються на розгляд та схвалення Колегією Мінкультури.
6.6.Здавання-приймання НДПКР оформлюється відповідними галузевим структурними підрозділами Мінкультури відповідним актом за формою, згідно з додатком 10.Здавання-приймання НДПКР оформлюється ___ (зазначити ці структурні підрозділи) відповідним актом за формою, згідно з додатком 10.
6.7.Акт здавання-приймання НДПКР готується у двох примірниках, один з яких зберігається в галузевому структурному підрозділі Мінкультури, другий – у науковій установі, а копія в структурному підрозділі Мінкультури, який координує діяльність наукових установ.Акт здавання-приймання НДПКР готується у двох примірниках, один з яких зберігається в ___ (зазначити цей структурний підрозділ), другий – у НДМЗ, а копія в ___ (зазначити цей структурний підрозділ).
6.8.Наукові установи разом з Мінкультури несуть відповідальність за одержання кінцевих результатів НДПКР і вживають заходи для забезпечення їх практичного застосування.НДМЗ разом з Мінкультури несуть відповідальність за одержання кінцевих результатів НДПКР і вживають заходи для забезпечення їх практичного застосування.

Андрій Кузьменко,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник
Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав»

Про музеї України та їх багатство дивіться на відео нижче:


Корисний матеріал? Оцініть:

Зовсім не файноНе файноНе дуже файноФайноДуже файно 4 5,00 з 5

Є питання? Натисніть нижче "ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ"!

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

Підпишіться на юридичні СЕКРЕТИ поштою!
ПІДПИСАТИСЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Андрій Кузьменко
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

2 комментария

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии
1
Василій Кириленко

Чи одними змінами можна досягти того, що музеї покращать свою роботу і будуть візиткою? Чи не потрібно збільшити їх фінансування та зарплати працівникам в музеях?

Одними змінами ситий не будеш!

Андрій Кузьменко
2
Андрій Кузьменко

Доброго дня, пане Василю!

Дійсно, успішне функціонування будь-якої галузі можливе, в першу чергу, при достатньому фінансовому забезпеченні. Втім, на сьогодні в Україні фінансування у сфері науки і культури, нажаль, залишає бажати кращого. Паралельно відбуваються спроби реформування цих галузей, що супроводжується появою окремих нормативно-правових актів. Для ефективного забезпечення цього процесу в умовах обмеженого фінансування потрібно знайти консенсус між назрілою потребою оптимізації й реформування музейної галузі та специфікою наукової роботи музейних працівників, які десятками років працювали за попередніми вимогами. При цьому, дієвим методом вирішення дискусійних питань, що виникають у ході роботи, є їх публічне обговорення із залученням фахівців із музейної справи, наукової спільноти та представників громадськості. Запропоновані автором Пропозиції якраз і є однією з таких спроб.

Тому, пане Василю, долучайтесь також до обговорення, вносьте свої конструктивні пропозиції і рекомендації! Громадськості потрібна Ваша думка.